Kund case 1 RAMBÖLL

I Case 1 tar vi ett exempel på ett projekt som Solarenergy Scandinavia AB utfört – RAMBÖLL huset på Södermalm. Fastigheten hade viss skuggning men har en relativt bra solinstrålning.

 

Steg 1: Förstudie och simulering i 3D

Uppdraget omfattar framtagning av en 3D-modell av aktuell fastighet, beräkning av solinstrålning på tak med hänsyn till skuggor, design av olika solel-system och beräkning av energiproduktion och investeringskostnad samt genomförandet av en investeringskalkyl med jämförelser av de föreslagna systemen.

Här är vi lagt ut paneler för att det ska komma så nära beställarens önskemål om kWp som möjligt. Den tillgängliga ytan är begränsad så med den design vi gjort nu får vi plats med 78 paneler. De är fördelade med 35 paneler på ena taksegmentet och 43 på den andra. Vi föreslog att växelriktarna dimensioneras med detta i åtanke.

Solarenergy Scandinavia AB på Ramböll husets tak i Södermalm.

 

Steg 2: Ekonomiska incitament

Återbetalningstid är ett enkelt nyckeltal som visar hur lång tid det tar för en invesering att återbetalas. Nuvärdet av en investerin är nettot av den initiala investeringkostnade och alla framtida intäkter från solelshystemet där hänsyn tas till att pengar minskar ivärde över tid. Ett högre nettonuvärde innegbär att systemet skapar ett totalt sett högre värde under hela den ekonomiska linvslängden. Systemet har ett positivt nettonuvärde med ne kalkyränta på 4-5% och därmed en lönsam investering.

Denna ekonomiska analys är utan socellsbidrag.